தங்கம்

புதிய ஹால்மார்க் முத்திரை விதியில் என்ன பிரச்னை… தங்க நகைக் கடைக்காரர்கள் எதிர்ப்பது ஏன்?