`நாங்கள் கார்கள் அல்ல’ – பென் ஸ்டோக்ஸ் ஓய்வு எழுப்பியிருக்கும் கேள்விகள்!