ஒரேகான்

ஒரேகான் காட்டில் அதிகரிக்கும் தீ – பின்னணி என்ன?