பையா

டாப் கியரில் தட்டித் தூக்கிய பையா… திருப்பதி கோயிலும் காரணம்… #PAIYA