புனித் ராஜ்குமார்

PuneethRajkumar:`ஒரு வயதுக்கு முன்பே சினிமாவில் அறிமுகம்… 19 விருதுகள்’ – புனித் ராஜ்குமார் கடந்துவந்த பாதை!