என்னது போருக்கு போணுமா… கையை உடைத்துக்கொள்ளும் ரஷ்யா மக்கள்!