தனுஷ்

கர்ணன் படத்தின் `பண்டாரத்தி புராணம்’ சொல்லும் சேதி என்ன?