போரிஸ் ஜான்ஸன் மற்றும் கேரி சைமன்ட்ஸ்

பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் ரகசியத் திருமணம் – யார் இந்த கேரி சைமன்ட்ஸ்?