யார் குக்.. யார் கிறுக்குன்னே தெரியலை… என்னடா இது புகழ், சிவாங்கிக்கு வந்த சோதனை!