சோ மிட்டாய்

கிஸாவுல சொருவுது கண்ணு.. காரணம் ஜாயிண்டு ஒண்ணு.. மஜா சாங்க்ஸ்!