`50 நாள் திருவிழா’ – சென்னையைக் கொண்டாடும் ’என் சென்னை யங் சென்னை!’