மௌனம் பேசியதே கௌதம்

`மொரட்டு சிங்கிள்களின் முன்னோடி’ – `மௌனம் பேசியதே’ கௌதம்!