`ஒரு தற்கொலை; ஒன் மில்லியன் ஹார்டின்ஸ்’ – GP Muthu விழுந்து, எழுந்த கதை!