ஹிந்துஸ்தான் பென்சில்ஸ்

நடராஜ் பென்சிலுக்கும் இரண்டாம் உலகப்போருக்கும் என்ன சம்பந்தம்?