திருமண சீசனுக்கு முன் விலையேற்றம் – தங்கம் வாங்க இது சரியான தருணமா?