ஏழரை சனி, அஷ்டமத்து சனி, விரைய சனி – வித்தியாசம் தெரியுமா?