சரோஜ் நாரயண்சுவாமி

`ஆகாஷ்வாணி செய்திகள் வாசிப்பது…’- ’கணீர் குரல்’ சரோஜ் நாராயண்ஸ்வாமியின் கதை!