வைகையில் இறங்கும் அழகரின் பட்டாடை நிறம் எப்படி தேர்வு செய்யப்படுகிறது… பின்னணி என்ன?