துருவ நட்சத்திரம் விக்ரம்

சூர்யா தடுக்க… ஜெயிலர் மறுக்க – துருவ நட்சத்திரம் கடந்து வந்த பாதை!