துனித் வெல்லலகே

`இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல பாஸ்; இது லாஸ்ட் டைமும் இல்ல’ – துனித் வெல்லலகே மிரட்டல் ஸ்டோரி