‘சாதனைக்கு எதுவும் தடையில்லை…’ – சிகரத்தில் ஏறி சாதித்த கோவை ஆட்டிசம் பாதித்த சிறுவன்