ஆதார் அட்டையில் எத்தனை முறை முகவரி, பெயர், பிறந்த தேதியை மாற்றலாம்?