பார்லே ஜி

பார்லே ஜி பிஸ்கட்டில் இருக்கும் பெண் யார்… Parle G வரலாறு என்ன?