பெர்சவரன்ஸ் ரோவர்

Perseverance: நாசாவின் மார்ஸ் ரோவரைக் கட்டுப்படுத்துவது யார் தெரியுமா?