நார்த் இந்தியன்ஸ் Vs சவுத் இந்தியன்ஸ்

நார்த் இந்தியன்ஸ் vs சவுத் இந்தியன்ஸ்.. எவ்வளவு பஞ்சாயத்து?